Triết lý giáo dục và Sứ mệnh

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

  • Tự do để sáng tạo.
  • Tự tin để quyết định.
  • Tự học để tri thức bền vững.
  • Tự điều chỉnh để thành công.

SỨ MỆNH
Trường quốc tế Canada - Việt Nam là một cộng đồng vững mạnh, cam kết cho sự phát triển của những nhà lãnh đạo tương lai. Được xây dựng dựa trên nền tảng thành tích học tập, phục vụ cộng đồng giáo dục, tính công dân toàn cầu, khả năng tư duy, sự phản ánh và cân bằng giữa tinh thần cũng như thể chất, chúng tôi muốn thách thức tất cả mọi thành viên trong cộng đồng trở thành những con người học tập tích cực và học tập suốt
đời.