Cơ hội nghề nghiệp

Responsibilities:

 • Đánh giá hiệu quả dự án và lập báo cáo phân tích tính khả thi
 • Chuẩn bị hồ sơ tài liệu để làm việc với ngân hàng, quỹ đầu tư
 • Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện lập ngân sách, dự báo dòng tiền và báo cáo quản trị
 • Lập và rà soát ngân sách hàng tháng, quý, giữa niên độ và hàng năm so với báo cáo thực tế
 • Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách ngắn và dài hạn
 • Giám sát và tư vấn việc thực hiện Kế hoạch tài chính của các phòng ban/Đơn vị theo chủ trương phê duyệt của HĐQT
 • Các công việc khác theo chỉ đạo của HĐQT

Position requirements:

 • Trình độ Đại học hoặc trên Đại học, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
 • Kinh nghiệm 2-3 năm
 • Kỹ năng: Excel, powerpoint
 • Có chứng chỉ ACCA, CFA hoặc đang theo học ACCA, CFA là một ưu thế

Abilities/ Skills:

 • Tố chất cần có: trung thực, có tính bảo mật, nhiệt huyết
×
You have any question? Please contact our hotline: (028).54.123.456
Experience face-to-face video call with our agent now!